Simon Silence

33 teksty – auto­rem jest Si­mon Si­len­ce.

Błądziłem tak długo. Chy­ba da­lej się nie odnalazłem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 marca 2018, 16:57

Miłość jest piękna, spra­wia ,że ludzie są szczęśli­wi i pot­ra­fią coś co jest niemożli­we. Jed­nak mi­mo wszel­kich plusów miłość da­je nam pew­ność ,że które­goś dnia nas i tak zaboli. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 sierpnia 2015, 22:19

Wszys­tko niczym, po godzi­nach, dniach, miesiącach, la­tach widzę ,że nie zbliżyłem się ani na krok do góry którą jest wiedza. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 kwietnia 2014, 20:25

Zy­je w epo­ce in­formac­ji dos­tepnych za jed­nym klik­nieciem myszki . Co do cho­lery ro­bia ci ludzie ze sa tak dur­ni !? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 marca 2013, 15:05

Gdy­by człowiek miał żyć sa­mot­nie to Bóg by stworzył tyl­ko jedną płeć... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 kwietnia 2012, 01:27

Trze­ba wyjść z klat­ki, zo­baczyć świat, zro­zumieć go, co przy­goto­wał dla nas, zo­baczyć zróżni­cowa­nie kul­tu­rowe, a oczy nasze sa­me się trochę ot­worzą . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 kwietnia 2012, 23:13

Ludzie z wysp: , og­ra­nicze­ni po­wie­rzchnią, wol­ni duchem, my: wol­ni po­wie­rzchnią , og­ra­nicze­ni duchem ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 marca 2012, 21:39

Zgu­biony w le­sie błądziłem by w końcu tra­fić na Ciebie ... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 lutego 2012, 23:59

Jak młody umysł może równać się z wieko­wym ? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 stycznia 2012, 20:59

kiedyś i ja nauczę się żyć sam ze sobą ... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 stycznia 2012, 23:11

Simon Silence

Simon Silence

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

15 marca 2018, 09:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Błądziłem tak długo. Chy­ba [...]

14 marca 2018, 16:57Simon Si­len­ce do­dał no­wy tek­st Błądziłem tak długo. Chy­ba [...]

29 sierpnia 2015, 22:51Irracja sko­men­to­wał tek­st Miłość jest piękna, spra­wia [...]

29 sierpnia 2015, 22:19Simon Si­len­ce do­dał no­wy tek­st Miłość jest piękna, spra­wia [...]